Księga inwentarzowa

Moduł do ewidencjonowania majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości oraz generowania raportów i analiz na podstawie wprowadzonych środków trwałych.

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i majątku poprzez pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, co umożliwia szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie i zapewnia łatwy dostęp do pełnej weryfikacji majątku firmy.

Poznaj funkcje modułu Księga Inwentarzowa:

Ewidencjonowanie kartotek:

 • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia.

Możliwość wyboru metody amortyzacji:

 • jednorazowa, liniowa, degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową).

Prowadzenie kartotek, co umożliwia:

 • rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
 • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej,
 • możliwość przypisania rodzaju KŚT – kategorii środków trwałych do kartoteki,
 • możliwość przypisania kodu kreskowego do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem (dla każdego indywidualnie został zdefiniowany wydruk):

 • dokument amortyzacji – automatyczny odpis amortyzacyjny dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 • przyjęcie środka trwałego – OT,
 • likwidacja środka trwałego – LT,
 • przeszacowanie,
 • zmiana wartości,
 • odpis aktualizujący,
 • inwentaryzacja – utworzony ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (dla każdego indywidualnie został zdefiniowany wydruk):

 • zmiana miejsca użytkowania,
 • zmiana parametrów amortyzacji,
 • zmiana centrum kosztów,
 • zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • zmiana wartości i ilości.

Możliwość łączenia środków trwałych w zestawy i informację o tych połączeniach.

Możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

Źródła finansowania środków trwałych z możliwością wprowadzenia podzielników kosztów:

 • funkcjonalność podzielnika kosztów źródeł finansowania środków trwałych, z możliwością zdefiniowania źródła, np. dotacje, środki własne etc. Możesz np. zaznaczyć, że konkretne środki trwałe były sfinansowane w części z dotacji. Dzięki temu usprawnisz tworzenie niezbędnej dokumentacji,
 • możesz wygenerować plany odpisów amortyzacyjnych według jednego lub wielu podzielników przypisanych do danego środka trwałego.