Księga Handlowa

Idealne rozwiązanie dla firmy prowadzącej księgowość w oparciu o plan kont. Pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Poprzez inteligentną automatyzację usprawni codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.

Poznaj funkcje modułu Księga Handlowa:

 • Dziennik – umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, grupowanie dekretów dokumentów wg danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).
 • Ewidencja dokumentów – powala na automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.
 • Zestawienie sald i obrotów – tu można przeglądać salda i obroty kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach. Przy wyliczaniu stanów kont można również uwzględnić zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.
 • Deklaracje – umożliwia automatyczne generowane zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8, w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.
 • eDeklaracje – umożliwia wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne, opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego). W systemie e-Deklaracje zachowasz ewidencję wysłanych dokumentów wraz z historią transmisji oraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru.
 • Schematy księgowe – automatyzuje tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są dowolnie budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.
 • Bufor księgowań – pozwala na umieszczanie  w buforze dokumentów i opatrzenie ich statusem np. „dokument wprowadzony” czy „dokument do wyjaśnienia”, co umożliwia  wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów, a w konsekwencji bardziej efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
 • Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zorientować się w prognozach płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie oraz wprowadzić plan przepływów finansowych w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.
 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – Służy do  ewidencji dokumentów księgowych, w tym zarówno faktur VAT, jak i memoriałów, list płac, polis ubezpieczeniowych, dokumentów amortyzacyjnych itp. W  ten sposób powstaje przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży na podstawie której system automatycznie sporządzi miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Narzędzie pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, uwzględnia też  szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany także dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.
 • Tworzenie korekt z tytułu złych długów w sposób automatyczny i ręcznie.
 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta). Dokumenty importowane są z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 możliwe są Importy Księgowe również w formacie enovaTXT). Księga Handlowa daje możliwość prowadzenia pełnej księgowości w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów dzięki funkcji.
 • Wielooddziałowość – aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów. Stwarza możliwość przyporządkowywania do oddziałów:
  • dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS),
  • kontrahentów,
  • elementów słowników definiowanych,
  • matryc dokumentów i zapłat,
  • zestawień księgowych,
  • możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,
  • możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
  • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,
  • możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.