Moduł Produkcja

umożliwia szybką kalkulację kosztu wytworzenia danego towaru w produkcji seryjnej, definiowanie technologii w oparciu o operacje wzorcowe, generowanie dokumentów magazynowych na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe – nawet w przypadku niepełnej realizacji zlecenia.

Poznaj funkcje modułu Produkcja:

Umożliwia definiowanie wzorcowych operacji będących elementami technologii w oparciu o:

 • listę niezbędnych surowców,
 • listę produktów, które powstaną,
 • planowane czasy wykonania,
 • koszty,
 • listę zasobów produkcyjnych (czyli maszyn na których dana operacja będzie wykonywana),
 • listę osób (wzorcowych i rzeczywistych) niezbędnych w procesie realizacji operacji.

Umożliwia przeprowadzenie kalkulacji kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów dotyczących poszczególnych operacji lub całej technologii.

Na potrzeby kalkulacji system utworzy kopię technologii wzorcowej, którą można dowolnie modyfikować w ramach zlecenia, nie wpływając na zdefiniowaną technologię wzorcową.

Umożliwia tworzenie zleceń:

 • poprzez wybór produktu system automatycznie wybierze związaną z nim technologię,
 • poprzez wybór technologii występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia.

Generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów dla:

 • całego zlecenia,
 • wskazanych operacji,
 • wybranych surowców/produktów.

W relacji do zlecenia można wygenerować zamówienie na surowce potrzebne w miarę postępu realizacji zlecenia, ponieważ zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami odnoszącymi się do surowców albo produktów występujących w procesie produkcji.